Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt​​

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Historia Katedry

Początku działalności Katedry doszukiwać się należy w utworzeniu Katedry Ogólnej Hodowli Zwierząt na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego, w styczniu 1920 roku.

1920r. pierwszym kierownikiem Katedry Ogólnej Hodowli Zwierząt został prof. Zygmunt Moczarski, który pełnił tę funkcje do momentu wybuchu II wojny światowej. Okres wojny i okupacji (1939-45) przerwały działalność oraz mocno spustoszyły zasoby Katedry. Wiosną 1945r. prof. Z. Moczarski ponownie objął kierownictwo Katedry. Pod koniec 1947r. przeszedł na emeryturę, ze względu na zły stan zdrowia i w związku z tym kuratorem Katedry został prof. Tadeusz Vetulani.

1950r. kierownictwo Katedry powierzono prof. Kazimierzowi Gawęckiemu, który pełnił tę funkcję do momentu utworzenia w 1952r. Katedry Żywienia Zwierząt. Kierownikiem nowo powołanej Katedry został prof. K. Gawęcki.

1952r. kierownictwo Katedry Ogólnej Hodowli Zwierząt powierzono prof. Witoldowi Folejewskiemu, który nagle zmarł w 1969r.

1969r. kierownikiem Katedry został prof. Jerzy Gedymin, a w 1970 roku doszło do masowego w skali Polski scalania katedr. Z połączenia dwóch katedr: Ogólnej i Szczegółowej Hodowli Zwierząt powstał Instytut Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej, a dotychczasowa Katedra Ogólnej Hodowli Zwierząt stała się Zakładem Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt. Kierownikiem Zakładu oraz wicedyrektorem Instytutu został prof. J. Gedymin. W 1981 roku na Wydziale rozwiązano strukturę instytutową i powrócono do katedr jako podstawowych jednostek organizacyjnych Wydziału. Dotychczasowy Zakład Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt uzyskał rangę Katedry.

1981r. kierownikiem nowo powołanej Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt został prof. Czesław Janicki.

1989r. prof. Cz. Janicki został wybrany posłem do Sejmu RP w kadencji 1989-91,oraz został powołany na stanowisko Wicepremiera i Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Po zakończeniu pracy parlamentarnej i rządowej przeszedł na emeryturę z dniem 1 stycznia 1991r.

1989r. stanowisko kierownika Katedry zostało powierzone prof. Markowi Świtońskiemu.

2005r. w strukturę Katedry włączono Zakład Hodowli Koni wraz z Laboratorium Markerów Genetycznych u Koni.

2020r. w strukturę Katedry włączono Katedrę Rozrodu Zwierząt i utworzono Pracownię Rozrodu Zwierząt.