Department of Genetics and Animal Breeding

Faculty of Veterinary Medicine and Animal Sciences
Poznan University of Life Sciences

O Katedrze

Badania naukowe

Badania naukowe prowadzone są w następujących obszarach: cytogenetyka, genetyka molekularna, biotechnologia rozrodu, genetyka populacji i genetyka cech ilościowych. Główne kierunki badań dotyczą: mapowania genomów gatunków z rodziny psowatych, polimorfizmu i ekspresji genów kodujących białka zaangażowane w gospodarkę lipidową świń i gatunków z rodziny psowatych, ekspresji genów we wczesnym okresie rozwoju zarodkowego bydła, podłoża molekularnego obojnactwa ssaków, oceny wartości hodowlanej bydła z wykorzystaniem wiedzy o próbnych udojach, szacowania komponentów wariancji genetycznej cech nieśności kur z wykorzystaniem regresji losowej, identyfikacją genów z dużymi efektami działania (QTL) przy pomocy metod statystycznych, inbredu zwierząt objętych programami hodowlanymi w ogrodach zoologicznych.

Działalność dydaktyczna

Nauczyciele akademiccy i doktoranci prowadzą zajęcia dla czterech kierunków studiów: zootechnika (specjalność hodowla zwierząt oraz agroturystyka), biologia, biotechnologia i ochrona środowiska. Do głównych przedmiotów prowadzonych w ramach w/w kierunków studiów należą: genetyka zwierząt, cytogenetyka, genetyka molekularna, inżynieria komórkowa zwierząt, metody hodowlane, doświadczalnictwo zootechniczne, pracownia komputerowa. Corocznie w katedrze realizuje kilkunastu studentów swoje prace magisterskie. Wielu spośród naszych magistrantów było stypendystami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz laureatami ogólnopolskiego konkursu na najlepsze prace magisterskie, organizowanego corocznie przez Polskie Towarzystwo Zootechniczne. Katedra opiekuje się trzema sekcjami Koła Naukowego Zootechników: genetyki zwierząt, biotechnologii rozrodu zwierząt oraz metod hodowlanych.

Współpraca krajowa i zagraniczna

Katedra prowadzi ożywioną współpracę naukową z wieloma ośrodkami krajowymi (np. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, Instytut Zootechniki w Balicach) i zagranicznymi (np. Federalny Instytut Technologiczny w Zurychu i Uniwersytet w Bernie, Szwajcaria, Uniwersytet w Guelph, Kanada, MTT Agrifood Research Finland, Jokioinen, Finlandia; Max-Planck Institute of Immunobiology, Freiburg, Niemcy). Efektem tej współpracy są wspólne projekty badawcze, staże naukowe oraz liczne publikacje.

Osiągnięcia

Katedra jest czołową, pod względem osiągnięć naukowych, jednostką macierzystego Wydziału. Dokonania te znajdują uznanie także w skali ogólnopolskiej. W konkursach organizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej wielu doktorantów wyróżniono prestiżowymi stypendia naukowymi dla młodych naukowców. Z tego samego źródła, również na zasadach konkursowych, katedra uzyskała wsparcie finansowe na remont pomieszczeń. Młodzi pracownicy naukowi byli także laureatami konkursu o stypendia naukowe fundowane przez Radę Miasta Poznania. Ponadto, osiągnięcia badawcze były wyróżniane nagrodami Ministra Edukacji Narodowej oraz Polskiego Towarzystwa Genetycznego.